Con đường danh vọng
1
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
1.132.163.179
2
Danh hiệu
Tích lũy
724.281.484
3
Danh hiệu
Tích lũy
661.213.380
4
Danh hiệu
Tích lũy
636.763.235
5
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
485.084.811
6
Danh hiệu
Tích lũy
238.706.242
7
Danh hiệu
Tích lũy
165.383.653
8
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
86.273.676
9
Danh hiệu
Tích lũy
51.773.873
10
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
28.149.210